Полезна информация

                                                    

 

ЦСМП-Варна започва изпълнение на проект по програма „Активни“

 

На 21.04.2016г. Център за спешна медицинска помощ-Варна сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

В проект BG05M9OP001-1.002-0083 „Нови възможности за младите хора“ ще имат възможност да се включат най-малко 70 неактивни младежи между 15 и 29г., живеещи на територията на област Варна.

За 30 от младежите ще бъде осигурено безплатно професионално обучение за професията „Парамедик“ като те ще имат възможност да получат и стипендии за времето на обучението. Всички успешно завършили обучението ще бъдат назначени на длъжност „Парамедик“ в ЦСМП-Варна.

В резултат от информационната кампания, планирана в рамките на проекта, най-малко 26 младежи трябва да бъдат насърчени да се върнат в образователната система, а всички останали младежи да бъдат насочени към регистрация в Бюрата по труда за информация за други възможности за включване в пазара на труда.

Проектът е на стойност 223 623,60 лв. като бюджетът на проекта се финансира изцяло от Инициативата за младежка заетост на Европейския съюз.

 

 22.04.2016г.